top of page
PENGURUSAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA PROJEK KERAJAAN
30-31 Oktober 2017
Hotel Sunway, Seberang Jaya, P. Pinang

OBJEKTIF

 • Memberi kefahaman kepada tugas dan peranan penyelia tapak bina untuk memastikan projek disiapkan mengikut tempoh kontrak, kos yang munasabah, mengikuti pelan dan spesifikasi serta memenuhi kehendak pelanggan.

 • Memberi pendedahan kepada  isu-isu semasa pembinaan  dan amalan terbaik dalam pengurusan rekod di tapak bina

SIAPA PATUT HADIR?

 • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Awam, Penyelia Tapak bina, Juruteknik Awam

 • Kontraktor, Pemaju dan Perunding Kejuruteraan

 • Majlis Tempatan, Badan Berkanun, GLC

KANDUNGAN KURSUS

i. Skop Tugas Penyelia Tapak Bina

 • PP atau Wakil PP

 • Penyelia Tapak Bina

ii. Organisasi Penyeliaan Tapak Bina

 • Jabatan

 • Perunding

 • Kontraktor

iii. Carta Organisasi dan Aliran Tanggungjawab

 • Konvensional Dalaman

 • Konvensional Perunding

 • Reka dan Bina

 • PFI

iv. Pengesanan Kemajuan Kerja

 • Program Kerja (CPM)

 • Mesyuarat Tapak

v. Rekod Tapak Bina

 • Buku Harian Tapak

 • Minit Mesyuarat

 • Arahan Kerja

 • Lukisan “As-built’

 • Memorandum

 • Surat

 • Pesanan Penghantaran (DO)

 • Resit-resit Bayaran

 • Rekod Mesin

 • Sebutharga

 • Gambar-gambar Kemajuan Kerja

vii. Isu-isu Di Tapak Bina

 • Rekabentuk

 • Ukur

 • PBT

 • Utiliti

 • Komunikasi

viii. Lanjutan Masa

 • Permohonan Lanjutan Masa

 • Sebab-sebab yang dibenarkan (Klausa 43)

 • Penilaian Tempoh Lanjutan Masa

 • Kelulusan Lanjutan Masa

ix. Perakuan Siap Kerja

 • CCC

 • Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC)

x. Tempoh Tanggungan Kecacatan

 • NCR

 • CMGD

xi. Ganti Rugi (LAD) dan Kerja Tak Siap

 • Langkah Awal / Pertimbangan (Klausa 40)

 • Amaran Kenaan Ganti Rugi dan Penetapan Ganti Rugi

 • Kelulusan Perakuan Kerja Tak Siap (PKTS)

 • Pengecualian Ganti Rugi

 • Pengesanan Kemajuan Kerja Setelah PKTS Dikeluarkan

xii. Penamatan Dan Pengambilan Kerja Kontraktor

 • Hak Kerajaan Untuk Menamatkan Pengambilan Kerja Kontraktor (Klausa 51)

 • Langkah dan Pertimbangan Sebelum Penamatan

 • Tindakan Selepas Penamatan

 • Penyiapan Kerja Terbengkalai

xiii. Bayaran Pendahuluan dan  Interim

 • Jaminan

 • Nilaian

 • Potongan

 • Pengesyoran dan Perakuan

 • Pekeliling Berkaitan

xiv. Perakuan Akaun Dan Bayaran Muktamad

xv. Program Pentauliahan Sijil Penyelia Tapak Bina dan Pengurus Projek

CCD/CPD

CIDB - 20 CCD

PENCERAMAH

 

DR. MOHD NOR RASHIDI BIN AB. JALIL

Pengurus Besar Pembinaan

JKR Malaysia

bottom of page